Development

Documentation/cs_CZ/book/1.0/04-The-Basics-of-Page-Creation (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 1 and Version 2 of Documentation/cs_CZ/book/1.0/04-The-Basics-of-Page-Creation

Show
Ignore:
Author:
Vit.Kotacka (IP: 85.160.86.51)
Timestamp:
08/08/07 22:01:08 (10 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/cs_CZ/book/1.0/04-The-Basics-of-Page-Creation

  v1 v2  
  55====================================== 
  66 
  7 Curiously, the first tutorial that programmers follow when learning a new language or a framework is the one that displays "Hello, world!" on the screen. It is strange to think of the computer as something that can greet the whole world, since every attempt in the artificial intelligence field has so far resulted in poor conversational abilities. But symfony isn't dumber than any other program, and the proof is, you can create a page that says "Hello, `<Your Name Here>`" with it
  8  
  9 This chapter will teach you how to create a module, which is a structural element that groups pages. You will also learn how to create a page, which is divided into an action and a template, because of the MVC pattern. Links and forms are the basic web interactions; you will see how to insert them in a template and handle them in an action
  10  
  11 Creating a Module Skeleton 
  12 -------------------------- 
  13  
  14 As Chapter 2 explained, symfony groups pages into modules. Before creating a page, you need to create a module, which is initially an empty shell with a file structure that symfony can recognize
  15  
  16 The symfony command line automates the creation of modules. You just need to call the `init-module` task with the application name and the module name as arguments. In the previous chapter, you created a `myapp` application. To add a `mymodule` module to this application, type the following commands
   7Je to s podivem, první tutoriál, který programátor absolvuje, když se učí nový jazyk nebo framework, je ten který vypíše "Hello, world!" na obrazovku. Je zvláštní přemýšlet o počítači jako o něčem co může pozdravit celý svět, když zatím každý pokus na poli umělé inteligence měl žalostné konverzační schopnosti. Ale symfony není hloupější než jakýkoli jiný program, důkazem čehož je, že v něm můžete vytvořit stránku, která říká "Hello, `<vaše jméno>`"
   8 
   9Tato kapitola vás naučí jak vytvořit modul, který je stavebním elementem, který seskupuje stránky. Také se naučíte, jak vytvořit stránku, která je z důvodu MVC vzoru rozdělena na akci a šablonu. Základní webovou interaktivitu poskytují odkazy a formuláře, takže uvidíte, jak je vložit do šablony a zpracovat je v akci
   10 
   11Vytvoření kostry modulu 
   12----------------------- 
   13 
   14Jak vysvětlila Kapitola 2, symfony seskupuje stránky do modulů. Před vytvořením stránky budete potřebovat vytvořit modul, který je zpočátku prázdnou schránkou se souborovou strukturou, kterou symfony umí rozpoznat
   15 
   16Řádkový příkaz symfony automatizuje vytváření modulů. Potřebujete pouze zavolat úlohu `init-module` s názvem aplikace a názvem modulu jako argumenty. V předešlé kapitole jste vytvořili aplikaci `myapp`. Pro přidání modulu `mymodule` do této aplikace zadejte následující příkazy
  1717 
  1818    > cd ~/myproject 
  3232    >> tokens    ~/myproject/apps/myapp/modules/mymodule/templates/indexSuccess.php 
  3333 
  34 Apart from the `actions/`, `config/`, `lib/`, `templates/`, and `validate/` directories, this command created only three files. The one in the test/ folder concerns unit tests, and you don't need to bother with it until Chapter 15. The `actions.class.php` (shown in Listing 4-1) forwards to the default module congratulation page. The `templates/indexSuccess.php` file is empty
  35  
  36 Listing 4-1 - The Default Generated Action, in `actions/actions.class.php` 
   34Kromě adresářů `actions/`, `config/`, `lib/`, `templates/` a `validate/` vytvořil tento příkaz pouze tři soubory. Soubor v adresáři `test/` má na starosti jednotkové testy a až do Kapitoly 15 se s ním nemusíte trápit. Soubor `actions.class.php` (zobrazený ve Výpisu 4-1) směruje na gratulační stránku výchozího modulu. Soubor `templates/indexSuccess.php` je prázdný
   35 
   36Výpis 4-1 - Výchozí vygenerovaná akce v `actions/actions.class.php` 
  3737 
  3838    [php]