Development

Documentation/cs_CZ/book/1.0/02-Exploring-Symfony-s-Code (diff)

You must first sign up to be able to contribute.

Changes between Version 15 and Version 16 of Documentation/cs_CZ/book/1.0/02-Exploring-Symfony-s-Code

Show
Ignore:
Author:
Vit.Kotacka (IP: 85.160.96.204)
Timestamp:
07/31/07 21:51:37 (11 years ago)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Documentation/cs_CZ/book/1.0/02-Exploring-Symfony-s-Code

  v15 v16  
  562562 
  563563>**POZNÁMKA** 
  564  
  565 >**NOTE** 
  566 >The `config/`, `lib/`, and `validate/` directories are empty for a new module. 
  567  
  568 #### Web Tree Structure 
  569  
  570 There are very few constraints for the `web` directory, which is the directory of publicly accessible files. Following a few basic naming conventions will provide default behaviors and useful shortcuts in the templates. Here is an example of a `web` directory structure: 
   564>Adresáře `config/`, `lib/` a `validate/` jsou u nového modulu prázdné. 
   565 
   566#### Webová stromová struktura 
   567 
   568Pro adresář `web`, který obsahuje veřejně přístupné soubory, existuje několik málo omezení. Pár následujících jmenných konvencí bude poskytovat výchozí chování a užitečné zkratky v šablonách. Příklad adresářové struktury v adresáři `web`: 
  571569 
  572570    web/ 
  576574      uploads/ 
  577575 
  578 Conventionally, the static files are distributed in the directories listed in Table 2-4
  579  
  580 Table 2-4 - Typical Web Subdirectories 
  581  
  582 Directory  | Description 
   576Obvykle jsou statické soubory rozděleny do následujících adresářů (Tabulka 2-4)
   577 
   578Tabulka 2-4 - Typické webové podadresáře 
   579 
   580Adresář    | Popis 
  583581---------- | ----------- 
  584 `css/`     | Contains style sheets with a `.css` extension
  585 `images/`  | Contains images with a `.jpg`, `.png`, or `.gif` format
  586 `js/`      | Holds JavaScript files with a `.js` extension
  587 `uploads/` | Must contain the files uploaded by the users. Even though the directory usually contains images, it is distinct from the images directory so that the synchronization of the development and production servers does not affect the uploaded images
  588  
  589 >**NOTE** 
  590 >Even though it is highly recommended that you maintain the default tree structure, it is possible to modify it for specific needs, such as to allow a project to run in a server with different tree structure rules and coding conventions. Refer to Chapter 19 for more information about modifying the file tree structure
  591  
  592 Common Instruments 
  593 ------------------ 
  594  
  595 A few techniques are used repeatedly in symfony, and you will meet them quite often in this book and in your own projects. These include parameter holders, constants, and class autoloading
  596  
  597 ### Parameter Holders 
  598  
  599 Many of the symfony classes contain a parameter holder. It is a convenient way to encapsulate attributes with clean getter and setter methods. For instance, the sfResponse class holds a parameter holder that you can retrieve by calling the `getParameterHolder()` method. Each parameter holder stores data the same way, as illustrated in Listing 2-15. 
  600  
  601 Listing 2-15 - Using the `sfResponse` Parameter Holder 
   582`css/`     | Obsahuje stylopisy s příponou `.css`
   583`images/`  | Obsahuje obrázky ve formátu`.jpg`, `.png`, nebo `.gif`
   584`js/`      | Obsahuje JavaScriptové soubory s příponou `.js`
   585`uploads/` | Je určen pro soubory uploadované uživateli. Ačkoliv adresář většinou obsahuje obrázky, je oddělen od adresáře images, takže pokud dojde k synchronizaci vývojového a produkčního serveru, nijak to neovlivní uploadované soubory
   586 
   587>**POZNÁMKA** 
   588>Ačkoliv je silně doporučeno dodržovat výchozí stromovou strukturu, je možné ji podle potřeb modifikovat, například pokud je potřeba provozovat projekt na serveru s odlišně definovanou stromovou strukturou a kódovacími konvencemi. O úpravě stromové struktury souborů pojednává Kapitola 19
   589 
   590Společné nástroje 
   591----------------- 
   592 
   593V symfony se opakovaně používá několik technik, které budete v této knize dosti často potkávat a také ve vašich projektech. Tyto zahrnují zásobníky parametrů, konstanty a automatické zavádění tříd
   594 
   595### Zásobníky parametrů 
   596 
   597Mnoho tříd v symfony obsahuje zásobník parametrů. Je to vhodný způsob zapouzdření atributů pomocí transparentních getter a setter metod. Třída sfResponse například obsahuje zásobník parametrů, který můžete získat voláním metody `getParameterHolder()`. Každý zásobník parametrů uchovává data stejným způsobem, který je zobrazen ve Výpisu 2-15. 
   598 
   599Výpis 2-15 - Použití zásobníku parametrů `sfResponse` 
  602600 
  603601    [php] 
  606604     => 'bar' 
  607605 
  608 Most of the classes using a parameter holder provide proxy methods to shorten the code needed for get/set operations. This is the case for the `sfResponse` object, so you can do the same as in Listing 2-15 with the code of Listing 2-16. 
  609  
  610 Listing 2-16 - Using the `sfResponse` Parameter Holder Proxy Methods 
   606Většina tříd používajících zásobník parametrů poskytuje proxy metody, které zkracují kód potřebný pro get/set operace. To je i případ objektu `sfResonse`, takže toho samého jako ve Výpisu 2-15 dosáhnete s kódem ve Výpisu 2-16. 
   607 
   608Výpis 2-16 - Použití proxy metody zásobníku parametrů `sfResponse` 
  611609 
  612610    [php] 
  615613     => 'bar' 
  616614 
  617 The parameter holder getter accepts a default value as a second argument. This provides a useful fallback mechanism that is much more concise than possible with a conditional statement. See Listing 2-17 for an example
  618  
  619 Listing 2-17 - Using the Attribute Holder Getter's Default Value 
   615Getter zásobníku parametrů přijímá druhý argument jako výchozí hodnotu. To dává k dispozici použitelný reverzní mechanizmus, který je mnohem stručnější než možnost s podmínkovým příkazem. Podívejte se na příklad ve Výpisu 2-17
   616 
   617Výpis 2-17 - Použití atributu výchozí hodnoty u metody getter zásobníku 
  620618 
  621619    [php] 
  639637     => default 
  640638 
  641 The parameter holders even support namespaces. If you specify a third argument to a setter or a getter, it is used as a namespace, and the parameter will be defined only within that namespace. Listing 2-18 shows an example
  642  
  643 Listing 2-18 - Using the `sfResponse` Parameter Holder Namespace 
   639Zásobníky parametrů dokonce podporují jmenné prostory. Pokud specifikujete třetí argument u metod setter a getter, bude použit jako jmenný prostor a parametr bude definován pouze v uvnitř tohoto jmenného prostoru. Příklad je ve Výpisu 2-18
   640 
   641Výpis 2-18 - Použití jmenného prostoru zásobníku parametrů `sfResponse` 
  644642 
  645643    [php] 
  651649     => 'bar2' 
  652650 
  653 Of course, you can add a parameter holder to your own classes to take advantage of its syntax facilities. Listing 2-19 shows how to define a class with a parameter holder
  654  
  655 Listing 2-19 - Adding a Parameter Holder to a Class 
  656  
  657     [php] 
  658     class MyClass 
   651Zásobníky parametrů můžete samozřejmě přidat do svých vlastních tříd a využít tak výhody jejich syntaktických možností. Výpis 2-19 zobrazuje jako definovat třídu se zásobníkem parametrů
   652 
   653Výpis 2-19 - Přidání zásobníku parametrů do třídy 
   654 
   655    [php] 
   656    class MyClas 
  659657    { 
  660658      protected $parameter_holder = null; 
  672670    } 
  673671 
  674 ### Constants 
  675  
  676 Surprisingly, you will find very few constants in symfony. This is because constants have a major drawback in PHP: you can't change their value once they are defined. So symfony uses its own configuration object, called sfConfig, which replaces constants. It provides static methods to access parameters from everywhere. Listing 2-20 demonstrates the use of sfConfig class methods
  677  
  678 Listing 2-20 - Using the `sfConfig` Class Methods Instead of Constants 
   672### Konstanty 
   673 
   674Překvapivě, v symfony najdete velmi málo konstant. Je to z toho důvodu, protože konstanty v PHP mají jeden veliký nedostatek: nemůžete, poté co byly definovány, změnit jejich hodnotu. Proto symfony používá vlastní konfigurační objekt nazvaný sfConfig, který konstanty nahrazuje. Poskytuje statické metody pro přístup k parametrům, které jsou přístupné odkudkoli. Výpis 2-20 demonstruje použití třídních metod sfConfig
   675 
   676Výpis 2-20 - Použití třídních metod `sfConfig` namísto konstant 
  679677 
  680678    [php] 
  686684    echo sfConfig::get('sf_foo'); 
  687685 
  688 The sfConfig methods support default values, and you can call the sfConfig::set() method more than once on the same parameter to change its value. Chapter 5 discusses `sfConfig` methods in more detail
  689  
  690 ### Class Autoloading 
  691  
  692 Classically, when you use a class method or create an object in PHP, you need to include the class definition first
   686Metody sfConfig podporují výchozí hodnoty a metodu sfConfig::set() lze volat vícekrát se stejným parametrem pro změnu jeho hodnoty. Metody `sfConfig' jsou detailněji probírány v Kapitole 5
   687 
   688### Automatické nahrávání tříd 
   689 
   690Obecně, pokud v PHP použijete metodu třídy, nebo vytvoříte objekt, je nejprve potřeba inkludovat definici třídy
  693691 
  694692    [php] 
  696694    $myObject = new MyClass(); 
  697695 
  698 But on large projects with many classes and a deep directory structure, keeping track of all the class files to include and their paths takes a lot of time. By providing an `spl_autoload_register()` function, symfony makes `include` statements unnecessary, and you can write directly
   696U velkých projektů s mnoha třídami a hlubokou adresářovou strukturou, ale zabírá sledování všech souborů s třídami a cest k nim mnoho času. Symfony poskytuje funkci `spl_autoload_register()`, díky které není potřeba příkazy `include` používat a lze psát přímo
  699697 
  700698    [php] 
  701699    $myObject = new MyClass(); 
  702700 
  703 Symfony will then look for a `MyClass` definition in all files ending with `php` in one of the project's `lib/` directories. If the class definition is found, it will be included automatically
  704  
  705 So if you store all your classes in lib/ directories, you don't need to include classes anymore. That's why the symfony projects usually do not contain any `include` or `require` statements
  706  
  707 >**NOTE** 
  708 >For better performance, the symfony autoloading scans a list of directories (defined in an internal configuration file) during the first request. It then registers all the classes these directories contain and stores the class/file correspondence in a PHP file as an associative array. That way, future requests don't need to do the directory scan anymore. This is why you need to clear the cache every time you add or move a class file in your project by calling the `symfony clear-cache` command (except in the development environment). You will learn more about the cache in Chapter 12, and about the autoloading configuration in Chapter 19. 
  709  
  710 Summary 
   701Symfony se potom podívá po definici `MyClass` ve všech souborech s příponou `php` v jednom z `lib/` adresářů projektu. Pokud je definice třídy nalezena, bude automaticky inkludována
   702 
   703Takže pokud uchováváte své třídy v lib/ adresářích, nepotřebujete třídy inkludovat. To je důvod, proč symfony projekty obvykle neobsahují žádné příkazy `include` nebo `require`
   704 
   705>**POZNÁMKA** 
   706>Pro zlepšení výkonu, symfony skenuje během prvního požadavku seznam adresářů (definovaný v interním konfiguračním souboru). Přitom zaregistruje všechny třídy, které tyto adresáře obsahují a uloží tyto údaje do PHP souboru jako asociativní pole. Proto není potřeba při dalších požadavcích znovu skenovat adresáře. A je to také důvod, proč je pokaždé, když je v projektu přidán nebo přesunut soubor se třídou, potřeba vyčistit cache příkazem `symfony clear-cache` (s výjimkou vývojového prostředí). Více o cache se můžete dozvědět v Kapitole 12 a o konfiguraci automatického nahrávání v Kapitole 19. 
   707 
   708Shrnutí 
  711709------- 
  712710 
  713 Using an MVC framework forces you to divide and organize your code according to the framework conventions. Presentation code goes to the view, data manipulation code goes to the model, and the request manipulation logic goes to the controller. It makes the application of the MVC pattern both very helpful and quite restricting
  714  
  715 Symfony is an MVC framework written in PHP 5. Its structure is designed to get the best of the MVC pattern, but with great ease of use. Thanks to its versatility and configurability, symfony is suitable for all web application projects
  716  
  717 Now that you understand the underlying theory behind symfony, you are almost ready to develop your first application. But before that, you need a symfony installation up and running on your development server. 
   711Používání MVC frameworku vás nutí rozdělit a organizovat kód podle konvencí frameworku. Prezentační kód patří do pohledu, kód pro manipulaci s daty patří do modelu a na požadavku závislá manipulační logika patří do kontroleru. Z těchto důvodů je aplikace MVC frameworku zároveň velice užitečná a zároveň dosti omezující
   712 
   713Symfony je MVC framework napsaný v PHP 5. Jeho struktura je navržena, aby bylo použito to nejlepší z MVC vzoru, ale zároveň aby bylo jednoduché na použití. Díky jeho univerzálnosti a konfigurovatelnosti je symfony vhodné pro všechny projekty webových aplikací
   714 
   715Nyní byste měli rozumět základní teorii, na níž je symfony postaveno, takže jste téměř připraveni na vývoj své první aplikace. Ale ještě předtím budete potřebovat symfony nainstalovat a rozběhnout vývojový server. 
  718716 
  719717}}}